Článok I. 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi organizátorom podujatia a návštevníkom, ktorí sa spoločne označujú ako „zmluvné strany“.

Organizátor 

1. Organizátor podujatia DERMA FORUM – kozmetická konferencia (ďalej aj ako „konferencia“): Terabel s.r.o., Podjavorinskej 7, 811 03 Bratislava, IČO 47 313 315.

2. Kontaktná osoba: Mgr. Tereza Barániková, e-mail: info@dermaforum.sk, tel.: 0911 621 828. 

3. Miesto konania konferencie: Hotel Senec, Slnečné jazerá – Sever, Senec.

Článok II. 

Návštevník

Návštevníkom sa rozumie osoba, ktorá sa predpísaným spôsobom zaregistruje a uhradí vstupné na konferenciu pre seba a/alebo inú osobu.

Článok III. 

1. Návštevníci sa prihlasujú cez registračný formulár, kde uvedú, či majú záujem o:

a/ základné vstupné (standard) v cene 49 €, ktoré zahrňuje vstup, coffee break a obed,

b/  zľavnené vstupné (basic) v cene 29 €, ktoré zahrňuje vstup a coffee break (bez obeda). 

2. Na základe registrácie vystaví organizátor návštevníkovi zálohovú faktúru na úhradu vstupného so splatnosťou najneskôr do 12.9.2022. Zálohovú faktúru odosiela organizátor návštevníkovi mailom na návštevníkom zadanú mailovú adresu pri registrácii.

3. Pokiaľ zálohová faktúra na vstupné (základné alebo zľavnené) nebude uhradená do 12.9.2022, registrácia návštevníkovi zaniká. 

4. Pokiaľ úhrada vstupného dňa 12.9.2022 nebude pripísaná na účet organizátora, organizátor bude akceptovať ako včas vykonanú úhradu, ak v posledný deň na úhradu vstupného (12.9.2022), organizátorovi bude doručené hodnoverné potvrdenie o realizovaní úhrady. 

5. V prípade neúčasti návštevníka na konferencii sa zaplatené vstupné nevracia, návštevník má možnosť previesť pred uskutočnením konferencie právo vstupu na inú osobu.

6. Registráciou cez registračný formulár návštevník súčasne akceptuje tieto obchodné podmienky.

Článok IV. 

Platobné podmienky 

1. Základné vstupné – 49 €/osoba, vrátane DPH.

2. Zľavnené vstupné – 29 €/osoba, vrátane DPH.

Článok V. 

Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že organizátor v dôsledku ním nezavinených okolností nemôže zrealizovať konferenciu a zaistiť jej konanie, upovedomí o tom bezodkladne mailom prihlásených návštevníkov, a to na mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Všetky záväzky zmluvných strán doručením takého oznámenia, zanikajú. V tomto prípade organizátor vráti návštevníkovi uhradené vstupné v plnom rozsahu, a to bezodkladne na účet, z ktorého bolo vstupné uhradené organizátorovi.

2. Podpisom záväznej prihlášky návštevník súčasne prehlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.